Brutalk

Zaloguj się do swojego konta

Czy masz jakieś wątpliwości?

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu kilku minut

Odwiedź naszą stronę FAQs

Znajdziesz tam odpowiedź na większość swoich pytań.

Pliki cookie Brutalk

Używamy własnych oraz zewnętrznych plików cookie do działań marketingowych oraz w celu zapewnienia Ci lepszych doświadczeń. Przeczytaj o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz je kontrolować klikając na Preferencje.


Preferencje

Preferencje prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz wybrać, aby nie zezwalać na gromadzenie danych dla niektórych rodzajów usług. Jednak brak zgody na te usługi może wpłynąć na Twoje doświadczenia.

 • Pliki cookie sesji
  Sesyjne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jak również do akceptacji plików cookie.
  WYMAGANY
 • Cookie XSRF-Token
  Ten plik cookie jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania formularzy Brutalk, co pozwala uniknąć korzystania lub wysyłania formularzy przez boty i inne zautomatyzowane narzędzia.
  WYMAGANY
 • Google Ads
  Ten plik cookie zbiera informacje z przeglądarki na temat profilu użytkownika.
 • Google Analytics
  Ten plik cookie dostarcza nam informacji o doświadczeniach użytkownika z Brutalk w celu ulepszenia i zaoferowania Ci większej ilości lepszych usług z lepszymi doświadczeniami dla Ciebie. Dzięki temu ciasteczku pomagasz nam w wprowadzaniu ulepszeń.

Nota prawna

Nota prawna i warunki ogólne

Niniejsza nota prawna i informacje regulują korzystanie z internetowego serwisu WWW pod następującymi nazwami domen: www.brutalk.com. Brutalk to nazwa handlowa zawarta w wyżej wymienionej witrynie internetowej, będąca przedmiotem niniejszej noty prawnej.

Zentica, jako dostawca usług społeczeństwa informacyjnego, podlega przepisom ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego. Zentica jest nazwą handlową należącą do Zentica LTD z adresem 20-22 Wenlock Road, Londyn, N1 7GU telefon 911 847 868 i adres e-mail informacion@brutalk.com.

Serwis jest własnością firmy Zentica LTD, która zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zmian w informacjach zawartych w serwisie lub w konfiguracji i sposobie ich prezentacji. Właściciel posiada wszelkie prawa autorskie do wszystkich treści zawartych na stronie internetowej, zarówno z własnego prawa, jak i poprzez cesje lub umowy z osobami trzecimi.

Uzyskując dostęp do tej witryny, w tym wszystkich jej stron, użytkownik zgadza się, że Zentica nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, szkody lub obrażenia wynikające z takiego dostępu lub korzystania z informacji na tej stronie lub dostępu do innych materiałów w Internecie poprzez połączenia z tą witryną. Nie będzie również odpowiedzialna, a użytkownik przyjmuje to do wiadomości, za błędy lub problemy komputerowe spowodowane przez wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie lub inne ataki socjotechniczne (phising, pharming, trojany itp.), które osoby trzecie mogły złośliwie umieścić na naszych serwerach, w okresie do czasu wdrożenia reaktywnych środków ochrony dostępnych dla tego podmiotu. Jeśli użytkownik zauważy błędy w działaniu lub dziwne zachowanie strony, może wysłać e-mail na adres podany powyżej. Dostęp do zawartości tej strony za pomocą systemów zmechanizowanych, które różnią się od osób fizycznych jest zabroniony, ponieważ mogą one wyrządzić właścicielowi strony szkody poprzez brak możliwości obiektywnego pomiaru oglądalności. W przypadku, gdy użytkownik zawiera umowę poprzez relację nawiązaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ są to usługi profesjonalne.

Warunki użytkowania strony internetowej

Zawartość i informacje dostarczane za pośrednictwem www.brutalk.com są zgodne z obowiązującym prawem i są własnością Batuy lub nabyte lub obsługiwane na podstawie uzasadnionych tytułów.

Właściciel strony internetowej może oferować, za pośrednictwem strony internetowej, usługi lub produkty, które mogą podlegać szczególnym warunkom, które w zależności od przypadku zastępują, uzupełniają i/lub modyfikują niniejsze Warunki, o których Użytkownik zostanie poinformowany w każdym konkretnym przypadku.

Korzystanie z Sieci przypisuje Użytkownikowi status Użytkownika Sieci i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej Informacji prawnej w wersji opublikowanej przez Brutalk w momencie, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Sieci.

W związku z tym, Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą Informację Prawną za każdym razem, gdy zamierza korzystać z Sieci, ponieważ może ona ulec zmianie. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu, jego zawartości oraz usług zgodnie z prawem, niniejszą Informacją Prawną, polityką prywatności, dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym.

Podobnie, Użytkownik zobowiązuje się nie używać Serwisu lub usług świadczonych za jego pośrednictwem do celów lub skutków niezgodnych z prawem lub sprzecznych z treścią niniejszej Informacji prawnej, szkodliwych dla interesów lub praw innych osób, lub w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć lub zakłócić działanie Serwisu lub jego usług, lub uniemożliwić normalne korzystanie z Serwisu przez innych użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się również wyraźnie, że nie będzie niszczył, zmieniał, wyłączał lub w inny sposób uszkadzał danych, programów lub dokumentów elektronicznych i innych, które znajdują się na tej stronie internetowej.

Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać programów, wirusów, makr, kontrolek lub innych urządzeń logicznych lub ciągów znaków, które powodują lub mogą powodować wszelkiego rodzaju zmiany w systemach informatycznych posiadacza strony internetowej lub osób trzecich. Użytkownik akceptuje i oświadcza, że zapoznał się z niniejszą Notą Prawną i Polityką Prywatności. W przeciwnym razie, użytkownik musi opuścić Stronę w tym momencie. Działalność nie podlega żadnemu reżimowi uprzedniego zezwolenia administracyjnego, ani nie stosuje się do kodeksów postępowania, z wyjątkiem dobrej wiary, zwyczajów i Kodeksu Cywilnego. Właściciel nie świadczy żadnych usług pośrednictwa lub zakwaterowania.

Własność intelektualna i przemysłowa

Cała zawartość strony internetowej, o ile nie wskazano inaczej, jest wyłączną własnością właściciela strony internetowej lub osób trzecich, a także, na przykład, ale nie ograniczając się do projektu graficznego, kodu źródłowego, logo, tekstu, grafiki, ilustracji, zdjęć i innych elementów, które pojawiają się w sieci.

Podobnie, wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe lub logo jakiegokolwiek rodzaju zawarte w sieci są chronione prawem. Właściciel strony internetowej nie udziela Użytkownikowi lub odwiedzającemu żadnej licencji ani upoważnienia do użytku osobistego w zakresie jego praw własności intelektualnej i przemysłowej ani żadnych innych praw związanych z jego stroną internetową i usługami na niej oferowanymi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkownik lub odwiedzający uznaje, że reprodukcja, dystrybucja, komercjalizacja, transformacja i ogólnie każda inna forma działania, poprzez jakąkolwiek procedurę, wszystkiego lub fragmentów zawartości tej strony internetowej stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej posiadacza strony internetowej lub posiadacza takich praw, oraz przestępstwo z kodeksu karnego i jest zabronione.

Odpowiedzialność za korzystanie z witryny

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia, które może ponieść lub szkody, które mogą być spowodowane przez korzystanie ze strony internetowej lub jej zawartości, będąc właścicielem strony internetowej, jego partnerami, dostawcami, współpracownikami, pracownikami i przedstawicielami, zwolnionymi z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z działań Użytkownika.

Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań i zastosuje odpowiednie środki, aby informacje zawarte w Serwisie były aktualne i wiarygodne, niemniej jednak właściciel Serwisu nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do braku błędów lub ewentualnych nieścisłości i/lub pominięć w żadnej z treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną przed jakimikolwiek roszczeniami lub działaniami prawnymi, sądowymi lub pozasądowymi, wszczętymi przez osoby trzecie przeciwko posiadaczowi strony internetowej, opartymi na korzystaniu przez niego ze strony internetowej lub jej zawartości. W jego przypadku Użytkownik przejmuje wszelkie wydatki, koszty i odszkodowania, które są należne właścicielowi Strony przy okazji takich roszczeń lub działań prawnych.

Odpowiedzialność za działanie strony internetowej

Właściciel Serwisu wyklucza wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z zakłóceń, zaniedbań, przerw, wirusów komputerowych, awarii telefonicznych lub rozłączeń w działaniu systemu elektronicznego, spowodowanych przyczynami niezależnymi od właściciela Serwisu. Właściciel Strony wyklucza również wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z opóźnień lub blokad w działaniu tego systemu elektronicznego spowodowanych brakami lub przeciążeniem linii telefonicznych lub Internetu, jak również szkód wyrządzonych przez osoby trzecie poprzez nielegalną ingerencję, na którą właściciel Strony nie ma wpływu. Właściciel strony internetowej jest upoważniony do czasowego zawieszenia, bez uprzedzenia, dostępu do strony internetowej z powodu operacji konserwacji, naprawy, aktualizacji lub ulepszenia.

Polityka dotycząca danych osobowych uzyskanych z sieci

Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w każdym z formularzy na Stronie, kiedy użytkownik podaje swoje dane osobowe, wyraźnie upoważnia właściciela Strony do przetwarzania jego danych osobowych dla celów w nim wskazanych. Właściciel strony internetowej włączy dane udostępnione przez użytkownika do zbioru danych, o którym użytkownik został poinformowany w odpowiedni sposób w Agencji Ochrony Danych Osobowych i który spełnia obowiązujące przepisy.

Użytkownik lub jego przedstawiciel będzie mógł skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu, poprzez pisemną i podpisaną prośbę skierowaną na adres wskazany w sekcji Polityka Prywatności niniejszej strony internetowej. Informujemy również, że dane IP (Internet Protocol) abonenta, z którego łączą się Państwo z naszą stroną, będą przechowywane przez okresy czasu określone w obowiązujących przepisach, po czym zostaną automatycznie usunięte, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Na Państwa komputerze mogą być umieszczane pliki cookie.

Są to małe pliki, których celem jest zapamiętanie odwiedzanych stron, aby ułatwić nawigację w przyszłości. Możesz usunąć te pliki wybierając opcję, którą posiada Twoja przeglądarka. W każdej chwili możesz usunąć wszystkie pliki cookie, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce.

Jako użytkownik tej strony internetowej, wiesz i przyjmujesz do wiadomości, że pliki cookie będą umieszczane, w stosownych przypadkach, wyłącznie w celu ułatwienia nawigacji w ramach usługi społeczeństwa informacyjnego świadczonej przez stronę internetową, a nie w celach dodatkowych. W razie wątpliwości, użytkownik jest świadomy tych celów, wyjaśniono mu, czym jest cookie i do czego służy, i wyraża zgodę na ich umieszczanie, mając zawsze do dyspozycji, jak wiadomo, opcję swojej przeglądarki, aby nie zezwolić na nie lub wyeliminować je w dowolnym momencie. Jeśli nie wyrażasz zgody, musisz opuścić stronę w tym momencie.

Modyfikacje warunków użytkowania

Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany, rozwoju lub aktualizacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, warunków korzystania z tej strony. Użytkownik będzie automatycznie związany warunkami użytkowania, które obowiązują w momencie dostępu do sieci, dlatego należy okresowo czytać te warunki użytkowania.

Rozwiązywanie konfliktów i właściwa jurysdykcja

Wszelkie kontrowersje, które mogłyby powstać w związku z zastosowaniem niniejszej noty prawnej, będą rozstrzygane przed sądami i trybunałami właściwymi dla miejsca zamieszkania właściciela strony internetowej.

Warunki ogólne

Niniejsze ogólne warunki regulują stosunek prawny, który emanuje z procesów kontraktowania przeprowadzonych między użytkownikami strony internetowej znajdującej się pod adresem URL https://www.brutalk.com należącej do właściciela sieci. Klienci akceptują Ogólne Warunki od momentu skorzystania lub zawarcia umowy o świadczenie usług. Dokument ten może być drukowany i przechowywany przez Użytkowników. Właściciel strony internetowej oddaje do dyspozycji użytkowników adres e-mail, który znajduje się w nocie prawnej strony internetowej, aby mogli oni zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące Ogólnych Warunków.

Obowiązujące zasady

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają przepisom Ustawy 7/1998 z 13 kwietnia o Ogólnych Warunkach Umów, Królewskiemu Dekretowi Prawnemu 1/2007 z 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innym ustawom uzupełniającym, Dekretowi Królewskiemu 1906/1999, z dnia 17 grudnia, który reguluje zawieranie umów telefonicznych lub elektronicznych na warunkach ogólnych, Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Ustawy 7/1996 z dnia 15 stycznia o regulacji handlu detalicznego oraz Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

Produkty i usługi

Właściciel strony internetowej wykonuje usługi wymienione na stronie internetowej i są wyrażone jasno i jednoznacznie obok nich, opis, który zawiera ich warunki.

Rejestracja

Użytkownik, aby skorzystać z tej usługi, zgadza się zarejestrować za darmo i podać prawdziwe i pełne informacje, utrzymując je zawsze aktualne, w przeciwnym razie właściciel strony internetowej natychmiast zawiesić lub usunąć swoje konto i odrzucić usługi. W momencie rejestracji, użytkownik będzie miał nazwę użytkownika i hasło, za którego poufność jest odpowiedzialny. Użytkownik musi zmienić swoje hasło co najmniej raz w roku.

Zamówienie, dostawa, odbiór i transport

Zakupy będą dokonywane w Internecie, za pośrednictwem strony internetowej właściciela strony. Usługa zacznie być używana w zależności od dostępności poszczególnych warunków. Większość produktów jest wirtualnych i usług z natychmiastową dostawą bez użycia konwencjonalnych metod transportu.

Wystawione faktury, jak również wszelkiego rodzaju dokumentacja zawarta przy zakupie dowolnego produktu lub usługi, będą wysyłane do klienta zarówno pocztą elektroniczną, jak i listem poleconym.

System płatności

Użytkownik strony właściciel witryny akceptuje metodę płatności określoną przez witrynę w momencie zakupu. W przypadku wyświetlenia kilku opcji, użytkownik akceptuje wybrany sposób płatności.

Korzystanie z serwisu internetowego

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niniejszej strony internetowej zgodnie z regulaminem oraz do nieprowadzenia działalności sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

Zobowiązuje się również nie wykonywać czynności, które wpływają na wizualizację, wydobywają informacje lub próbują uzyskać dostęp do wewnętrznych baz danych.

Użytkownik nie będzie wykorzystywał strony właściciela do:

- dokonywania nieuprawnionych, fałszywych lub oszukańczych zakupów.

- zakłócania lub próby zakłócania funkcjonalności stron internetowych właściciela.

- uzyskania lub próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do anulowania zakupów lub usług użytkownika lub do odmowy dostępu, bez uprzedzenia, w przypadku któregokolwiek z powyższych działań oraz do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Spory sądowe

W przypadku sporu, użytkownik w pierwszej kolejności skontaktuje się z właścicielem strony internetowej w celu uzyskania polubownego rozwiązania. Dla wszelkich kwestii spornych, które dotyczą właściciela strony internetowej, zastosowanie będzie miało ustawodawstwo hiszpańskie, a właściwe będą sądy i trybunały właściwe dla miejsca zamieszkania właściciela strony internetowej w Hiszpanii.

Prawa autorskie, własność intelektualna i reklama

Właściciel strony internetowej respektuje prawa własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich. Zabronione jest powielanie, kopiowanie, publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie elementów tych stron internetowych oraz naruszanie praw, które podlegają ochronie, chyba że właściciel tych praw udzielił na to zgody.

Całkowite lub częściowe powielanie treści na stronach właściciela strony internetowej jest zabronione. Treści udostępnione na tej stronie internetowej podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej i są wyłączną własnością właściciela strony internetowej lub osób fizycznych lub prawnych, które zostały o tym poinformowane. Własność intelektualna rozciąga się, oprócz treści zawartych w www.brutalk.com, na jego grafikę, logo, projekt, obrazy i kod źródłowy używany do programowania.

Informacje i komunikacja przed i po zawarciu umowy

Właściciel strony internetowej w każdym przypadku podaje jasne i dokładne informacje o cenach oferowanych usług, wyraźnie informując, czy cena zawiera obowiązujące podatki i czy są do niej doliczane koszty wysyłki.

Przed zawarciem umowy właściciel strony internetowej poinformował użytkownika o różnych procedurach, które muszą być przestrzegane w celu zawarcia umowy, o tym, że firma złoży dokument elektroniczny w taki sposób, aby był on dostępny dla użytkownika, o środkach technicznych udostępnionych użytkownikowi w celu identyfikacji i korekty błędów we wprowadzaniu danych oraz o języku lub językach, w których umowa może być sformalizowana.

Firma potwierdza otrzymanie akceptacji użytkownika poprzez wysłanie e-maila do użytkownika po zawarciu umowy. Treść e-maila zawiera pisemną informację o warunkach i trybie korzystania z prawa do odstąpienia od umowy i jej rozwiązania oraz dokument odstąpienia od umowy i jej unieważnienia. Właściciel strony internetowej w stosownych przypadkach udzieli informacji o usługach posprzedażowych oraz istniejących gwarancjach handlowych.

Polityka anulowania zamówienia, zwrotu i refundacji

Jeśli klient chce zrezygnować z jednej lub więcej usług, musi to zgłosić w swoim ekstranecie klienta co najmniej jeden (1) dzień przed końcem okresu umowy wskazanego w formularzu zamówienia dla usługi (usług), które chce anulować i zapłacić karę (zwaną dalej 'karą za wcześniejszą rezygnację z usług' lub PCAS) równą 100% całkowitych opłat pozostałych do końca wyżej wymienionego okresu. Usługi zakontraktowane na okres dłuższy niż jeden miesiąc (1) nie mogą być anulowane z woli klienta, w środku okresu żądając zwrotu pieniędzy, ponieważ klient korzysta ze specjalnych zniżek za zakontraktowanie więcej niż jednego miesiąca (1). Klient musi poczekać do końca trwania umowy, aby produkt mógł zostać anulowany.

W odniesieniu do usług zawartych na okres jednego miesiąca (1), klient musi rozwiązać umowę po upływie tego okresu. Zwrot pieniędzy nie jest możliwy.

Zwrot i refundacja płatności dokonanych za usługę będzie stosowana we wszystkich przypadkach, w których Brutalk nie wywiązuje się z warunków umowy. Aby zażądać zwrotu lub zwrotu płatności, musisz napisać na adres reembolsos@brutalk.com i określić punkty, które nie zostały spełnione przez Brutalk w ramach świadczenia naszych usług. Po zaakceptowaniu wniosku, otrzymasz zwrot pieniędzy w ciągu maksymalnie 15 dni w tej samej metodzie płatności, która została użyta do dokonania płatności.